Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud:

1.1  Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.

1.2  Account: een manier van registreren waardoor de ZZP-er en Opdrachtgever (het Bedrijf of de Particulier) gebruik kunnen maken van de uitgebreide Diensten van ZZPernet.

1.3  Inlogggegevens: de gebruikersnaam en wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot zijn of haar Account.

1.4  Advertentie: een advertentie op de Website waarin een vacature of opdracht wordt aangeboden door een Opdrachtgever (Bedrijf/Particulier) die een ZZP-er zoekt. Of een advertentie op de Website waarin informatie over de ZZP-er staat die geplaatst is in de Bedrijvengids voor Particulieren of in de CV-databank voor Bedrijven. De inhoud van de advertentie wordt door de Opdrachtgever of ZZP-er zelf ingevuld.

1.5  Advertentiebanner: een advertentie van een bedrijf die een aanbod kenbaar wil maken aan de bezoeker van de internetsite.

1.6  Dienst: de dienstverlening die door ZZPernet wordt aangeboden door middel van de Website. Zo kunnen ZZP-ers in contact komen met Opdrachtgevers die een ZZP-er zoeken voor het verrichten van werkzaamheden.

1.7  Credit: een door Opdrachtgever aangeschaft tegoed waarmee bepaalde diensten kunnen worden afgenomen.

1.8  CV Database Toegang: het door ZZPernet aan het Bedrijf door middel van een inlogaccount en op basis van een daartoe gesloten Overeenkomst te verstrekken recht van inzage in c.q. toegang tot haar besloten database met daarin CV’s van ZZP-ers.

1.9  Database: de door ZZPernet aangelegde database(s) met daarin CV’s en Opdrachten.

1.10 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website door deze te bezoeken, waaronder de ZZP-er en Opdrachtgever.

1.11 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (Particulier) of rechtspersoon (Bedrijf) die een opdracht op de Website aanbiedt tot het verrichten van werkzaamheden door een ZZP-er.

1.12 ZZP-er: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever.

1.13 Reactie: Onderaan de advertentie kan de Opdrachtgever of ZZP-er waarop de advertentie gericht is een reactie sturen naar de plaatser van de advertentie zolang de advertentie actief is. Aan het totaal aantal reacties zit geen limiet.

1.14 Impressies: in geval van online Advertentiebanners: het aantal keren dat de Advertentie online bij de bezoeker van de website in beeld komt; en in geval van e-mailnieuwsbrieven, het aantal emailadressen waarnaar de e- mailnieuwsbrief verzonden wordt. Één (1) Impressie wordt gezien als één (1) plaatsing.

1.15 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

1.16 Website: de website www.zzpernet.nl : het geheel van webpagina’s, software en databases, waaronder de CV database en de vacaturedatabase van ZZPernet.

1.17 ZZPernet: ZZPernet.nl is een initiatief van De Bakker Ideas gevestigd te Woerden, KvK nummer: 02080673.

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen ZZPernet en de ZZP-er of de Opdrachtgever.

2.2 ZZPernet is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen ZZPernet en de ZZP-er of de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4 ZZPernet wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de ZZP-er of de Opdrachtgever van de hand.

2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de ZZP-er of de Opdrachtgever en ZZPernet, wordt de ZZP-er of de Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.6 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. ZZPernet zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Dienstverlening

3.1 ZZPernet biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en ZZP-ers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden door ZZP-ers. ZZPernet heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. ZZPernet is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

3.2 ZZPernet heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Advertenties is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. ZZPernet draagt voor de inhoud van de Advertenties geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt ZZPernet verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en ZZP-ers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

3.3 ZZPernet biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert ZZPernet niet:

– dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;

– dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en

– dat derden niet de Website en/of de systemen van ZZPernet onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 4 Onderhoud

4.1 ZZPernet streeft er naar dat de Website beschikbaar is voor (bevoegde) Gebruikers. ZZPernet garandeert niet dat de Website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn. ZZPernet behoudt zich het recht voor om (i) de Website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan en (ii) onaangekondigd onderdelen van de Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. ZZPernet is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website, ongeacht de oorzaak daarvan.

Artikel 5 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

5.1 De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt, volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Dienst en dat hij zich ter zake van de Advertentie en Reacties zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

5.2 Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot Advertenties, geeft de ZZP-er of de Opdrachtgever toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. ZZP-er of Opdrachtgever is er mee bekend dat de positionering van zijn informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

5.3 De ZZP-er of de Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van ZZPernet niet zal schaden.

5.4 De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:

– materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;

– materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;

– materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van ZZPernet of derden worden geschonden;

– materiaal dat naar de mening van ZZPernet in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;

– materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website.

– materiaal dat geen daadwerkelijk bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacature betreft, maar alleen tot doel heeft om de Opdrachtgever te promoten.

– materiaal dat computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere software bevat die is bedoeld om een computersysteem (negatief) te beïnvloeden.

5.5 ZZPernet behoudt zich het recht voor de door de ZZP-er of de Opdrachtgever opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. ZZPernet behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om advertenties te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de ZZP-er of de Opdrachtgever op schadevergoeding.

5.6 Ten aanzien van de door de Gebruiker op de Website geplaatste Content, verstrekt de Gebruiker aan ZZPernet een kosteloze, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

5.7 Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de ZZP-er komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de ZZP-er heeft bevestigd. ZZPernet is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de ZZP-er geen partij. ZZPernet kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de CV’s, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van ZZP-ers om die werkzaamheden uit te voeren. Opdrachtgever en ZZP-er vrijwaart ZZPernet jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

5.8 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker, waaronder ZZP-er of Opdrachtgever, worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.

5.9 Indien Gebruiker, waaronder ZZP-er of Opdrachtgever, in strijd handelt met het in artikel 5.8 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.500 (vijftienhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-) gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van ZZPernet om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker, waaronder ZZP-er of Opdrachtgever, te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 6 Betekenis recht tot inzage en/of toegang tot CV database en vacaturedatabase

6.1. ZZP-er of Opdrachtgever erkent dat ZZPernet producent is van de door haar geëxploiteerde CV en vacaturedatabase in de zin van de Databankenwet en auteursrechthebbende is van de CV en vacaturedatabase.

6.2 Opdrachtgever mag de CV en vacaturedatabase slechts gebruiken binnen de eigen onderneming met het doel om ZZP-ers rechtstreeks (i) voor haar eigen onderneming dan wel, doch enkel indien en voor zover de onderneming van Opdrachtgever werving en selectie ten behoeve van derden tot doelstelling heeft, (ii) voor de onderneming van haar opdrachtgever(s) te werven en selecteren, zulks enkel voor zover dit is toegestaan op grond van de Databankenwet en overige van toepassing zijnde wettelijke regels. Onder werving en selectie ten behoeve van derden wordt in dit verband uitdrukkelijk niet verstaan het enkel op al dan niet geautomatiseerde wijze doorzoeken van CV databases ten behoeve van derden.

6.3 ZZP-er of Opdrachtgever mag databestanden uit de CV en/of vacaturedatabase of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, behoudens voor zover hij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van ZZPernet.

6.4 ZZP-er of Opdrachtgever mag databestanden uit de CV database, of delen daarvan, slechts gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete, passende en op het moment van het gebruik van de CV database openstaande vacature en alleen voor zover de databestanden uit de CV database, of delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op deze concrete vacature.

6.5 Een inlogaccount tot de CV database staat het Bedrijf toe om toegang te verkrijgen tot de CV database.

6.6 Het is ZZP-er of Opdrachtgever niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de diensten van ZZPernet. Dit houdt onder meer in dat het ZZP-er of Opdrachtgever niet is toegestaan soft- en/ of hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken om de vacaturedatabase en/of CV database op enigerlei wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te benaderen.

6.7 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om CV’s te plaatsen op de Website.

6.8 Indien ZZP-er of Opdrachtgever in strijd handelt met het in artikel 5 en artikel 7 bepaalde, behoudt ZZPernet zich het recht voor om in te grijpen, bijvoorbeeld door in een dergelijk geval de account(s) van ZZP-er of Opdrachtgever en de toegang van ZZP-er of Opdrachtgever tot de CV en/of vacaturedatabase met onmiddellijke ingang en zonder nadere waarschuwing te blokkeren. In dat geval is ZZPernet geen schadevergoeding of restitutie van het betaalde verschuldigd aan ZZP-er of Opdrachtgever. Bedragen die ZZPernet heeft gefactureerd of nog heeft te factureren in verband met de Overeenkomst, blijven in dat geval onverminderd verschuldigd en worden direct opeisbaar.

Artikel 7 Privacy

7.1 ZZPernet verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

7.2 Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van ZZPernet van toepassing.

7.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij in relatie tot de Overeenkomst volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. Opdrachtgever zal geen persoonsgegevens overbrengen naar of toegankelijk maken uit een land buiten de Europese Economische Ruimte. Opdrachtgever vrijwaart ZZPernet tegen alle aanspraken van derden in verband met schade die (mede) is veroorzaakt door het niet nakomen van dergelijke wet- of regelgeving.

7.4 Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de (persoons-) gegevens van derden, waaronder de gegevens van kandidaten die middels de CV database aan Opdrachtgever ter inzage zijn gegeven. Opdrachtgever mag de gegevens uitsluitend gebruiken om relevante, potentiële kandidaten te benaderen voor het vervullen van een concrete, bestaande en passende vacature. Iedere andere of verdergaande verwerking is niet toegestaan. Opdrachtgever zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het hiervoor beschreven doel. Wanneer een kandidaat direct of indirect bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn gegevens door Opdrachtgever, zal Opdrachtgever dat gebruik onmiddellijk staken en de gegevens vernietigen. ZZPernet garandeert niet dat de hierboven bedoelde informatie actueel, juist, compleet of accuraat is.

7.5 Behoudens voor zover expliciet toegestaan op grond van deze algemene voorwaarden, mag Opdrachtgever (persoons)gegevens van derden, waartoe Opdrachtgever door of in verband met de Overeenkomst toegang krijgt, niet verwerken of anderszins gebruiken. Het is Opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan om deze (persoons)gegevens van derden (i) te gebruiken voor het overbrengen van (ongevraagde) communicatie en (ii) al dan niet methodisch of systematisch geordend, te verzamelen.

Artikel 8 Account

8.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van ZZPernet dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.

8.2 Een Account wordt pas aangemaakt wanneer ZZPernet de aanvraag tot het plaatsen van een Account schriftelijk heeft aanvaard. ZZPernet is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) informatie door de ZZP-er of de Opdrachtgever te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.

8.3 Ten behoeve van het Account wordt een wachtwoord aan de ZZP-er of de Opdrachtgever verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de ZZP-er of de Opdrachtgever mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De ZZP-er of de Opdrachtgever is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart ZZPernet voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.

8.4 ZZPernet is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan ZZPernet en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd in verband met het vullen van de Advertenties of anderszins.

9.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van ZZPernet op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZZPernet, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

9.3 Indien en voor zover de dienst van ZZPernet eruit bestaat om Opdrachtgever door gebruik van de software van ZZPernet of haar licentiegevers in staat te stellen om zelf een Advertentie te plaatsen op de Website, dan verleent ZZPernet aan Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om deze software uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden te gebruiken voor zover noodzakelijk om de Advertentie te plaatsen, te wijzigen of te verwijderen.

9.4 De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen de Advertenties en Reacties, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart ZZPernet volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.

Artikel 10 Uitsluiting

10.1 ZZPernet behoudt zich het recht voor om de ZZP-er of de Opdrachtgever uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:

– de ZZP-er of Opdrachtgever op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

– de ZZP-er of Opdrachtgever inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;

– de ZZP-er of Opdrachtgever in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

– de ZZP-er of Opdrachtgever medewerkers van ZZPernet, ZZP-ers of Opdrachtgevers onheus bejegend dmv smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

– de Opdrachtgever een Advertentie plaatst die geen daadwerkelijk bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacature betreft, maar alleen tot doel heeft om de Opdrachtgever te promoten.

Artikel 11 Overmacht

11.1 ZZPernet is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan ZZPernet gebruikt maakt.

Artikel 12 Aansprakelijkheid ZZPernet

12.1 ZZPernet is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van ZZPernet. De aansprakelijkheid van ZZPernet uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat ZZP-er of Opdrachtgever onder de desbetreffende Overeenkomst heeft betaald aan ZZPernet.

12.2 Iedere aansprakelijkheid van ZZPernet voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is ZZPernet niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de ZZP-er of Opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

12.3 Eventuele klachten ten aanzien van de plaatsing van Advertenties op de Website dienen binnen dertig (30) dagen na publicatie van de Advertentie schriftelijk aan ZZPernet ter kennis te zijn gebracht. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

12.4 Indien een Advertentie niet conform de afspraken uit de Overeenkomst is geplaatst en/of zichtbaar is, kan Opdrachtgever – naar keuze van ZZPernet – slechts aanspraak maken op herplaatsing van de Advertentie, vermindering van de prijs of uitkering van de vergoeding in Credits, voor zover (i) de Advertentie redelijkerwijs geacht moet worden niet aan zijn doel te beantwoorden en (ii) niet uit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijkt dat de schade voor risico is van Opdrachtgever.

Artikel 13 Verwijzingen

13.1 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. ZZPernet heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 14 Beveiliging

14.1 ZZPernet spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. ZZPernet legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 15 Melding van Inbreuk

15.1 Advertenties dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.

15.2 Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is, kan hij dit aan ZZPernet melden door middel van een contactformulier op de Website. Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal ZZPernet de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door ZZPernet gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door ZZPernet worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker ZZPernet voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die ZZPernet lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 16 Duur en beëindiging

16.1 Elke Overeenkomst tussen ZZPernet en de ZZP-er wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is gelijk aan de datum van de overeenkomst. Bij verlenging wordt het gekozen abonnement inclusief instellingen voor de duur van de initiële periode voortgezet.

16.2 Elke Overeenkomst tussen ZZPernet en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, waarbij indien de Opdrachtgever een Bedrijf is deze voor de plaatsing van een Advertentie voor een bepaalde duur betaalt en indien de Opdrachtgever een Particulier is deze kostenloos een Advertentie voor een bepaalde duur kan plaatsen.

16.3 De Overeenkomst kan door de ZZP-er schriftelijk worden opgezegd telkens tegen het einde van de dan geldende looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden. De ZZP-er kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier via www.zzpernet.nl.

16.4 Voor het plaatsen van een Advertentie moet een Opdrachtgever indien deze een Bedrijf is, een advertentietegoed (credits) kopen. Het gekochte advertentietegoed kan ingezet worden om advertenties voor een bepaalde tijd te laten plaatsen en wordt niet teruggestort.

16.5 Indien de ZZP-er of de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surcéance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft ZZPernet het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de ZZP-er of de Opdrachtgever niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan ZZPernet.

Artikel 17 Tarieven en betalingen

17.1 Alle door ZZPernet vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen (bij plaatsing van vacature/advertentie door bedrijf) en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen (abonnement bij ZZP-er).

17.2 ZZPernet is gerechtigd om kortingcodes uit te geven waarmee de ZZP-er een eenmalige korting ontvangt op zijn abonnement. De korting is eenmalig en geldt voor het eerste jaar. Indien het per abuis voorkomt dat het bedrag aan korting groter is dan het aan ZZPernet verschuldigde bedrag dan kan het totaalbedrag nooit negatief worden. Het door de ZZP-er te betalen totaalbedrag kan hoogstens gelijk aan nul worden.

17.3 ZZPernet is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.

17.4 Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.

17.5 Indien de ZZP-er of de Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande artikelen bedoelde wijzigingen, heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn overeenkomst met ZZPernet schriftelijk op te zeggen.

17.6 Het staat ZZPernet vrij om een systeem van Credits te hanteren voor Bedrijven. Eenmaal aangeschafte Credits kunnen niet meer worden ingewisseld voor geld. Credits zijn Bedrijfs/Opdrachtgever gebonden en niet overdraagbaar. Credits mogen enkel worden aangewend voor het overeengekomen doel en binnen de overeengekomen termijn.

17.7 Voor zover Credits aangewend worden voor het plaatsen van Advertenties aangaande vacatures, geldt dat Credits enkel mogen worden aangewend voor het plaatsen van eigen vacatures. Een geplaatste vacature blijft zestig (60) dagen zichtbaar op de Website. Indien de plaatsing van een vacature voor afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door Opdrachtgever, bijvoorbeeld wanneer een vacature inmiddels is vervuld, vervallen daarmee automatisch de daarvoor betaalde Credits, waaronder mede wordt begrepen het recht op plaatsing van een (eventueel andere) vacature en/of herplaatsing van een reeds eerder geplaatste vacature voor de resterende periode van de overeengekomen duur.

17.8 De aan ZZPernet verschuldigde tarieven dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

17.9 Betaling door ZZP-ers vindt plaats door middel van automatische incasso. Daartoe dient de ZZP-er ZZPernet te machtigen op de wijze zoals op de Website vermeld. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht. Bij terugboekingen, bij voorbeeld bij een ontoereikend saldo, is ZZPernet gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.

17.10 Betaling door Bedrijven vindt plaats door middel van automatische incasso of Ideal-betaling. Daartoe dient het Bedrijf ZZPernet te machtigen op de wijze zoals op de Website vermeld. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht. Bij terugboekingen, bij voorbeeld bij een ontoereikend saldo, is ZZPernet gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.

17.11 Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan de ZZP-er of het Bedrijf medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is de ZZP-er of het Bedrijf automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. De ZZP-er of het Bedrijf is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door ZZPernet, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

17.12 Indien de ZZP-er of het Bedrijf na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan ZZPernet de vordering ter incasso uit handen geven. De ZZP-er of het Bedrijf is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van EUR 100,- (honderd euro).

17.13 Alle betalingen door de ZZP-er of het Bedrijf aan ZZPernet worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van ZZPernet, ongeacht enige andere aanduiding door de ZZP-er of het Bedrijf.

17.14 Enig beroep door de ZZP-er of het Bedrijf op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Artikel 18 Geschillen

18.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.

Artikel 19 Diversen

19.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door ZZPernet aangepast worden. ZZPernet adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken op zzpernet.nl .